Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych
Synthesis and utilization of zeolite sorbents for petroleum compounds
Opis projektu:

 
projekt
 
Celem wnioskowanego projektu jest otrzymanie i modyfikacja materiału zeolitowego z popiołu lotnego, co zaowocuje powstaniem nowego wysoko selektywnego sorbentu względem substancji ropopochodnych – organo-zeolitu. Proponuje się rozwiązanie ukierunkowane na tanią produkcję i szerokie zastosowanie nowego sorbentu oraz kompleksowe wykorzystanie zużytych sorbentów jako składnika modyfikującego skład mieszanki surowcowej do otrzymywania kruszywa lekkiego,projekta następnie wykorzystanie otrzymanego kruszywa do produkcji betonów o właściwościach izolacyjno-konstrukcyjnych. Biorąc pod uwagę ogromne ilości popiołów lotnych, znaną i opracowaną przez zespół metodykę syntezy zeolitów oraz stosunkowo niską cenę otrzymanego materiału zeolitowego i użytych do modyfikacji czwartorzędowych soli amoniowych, proponowane rozwiązanie ma ogromny potencjał i przewagę w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych.